Patērētāju portāls KVALITE.LV ir vieta, kur sniegt atsauksmes un sūdzības par precēm un pakalpojumiem, ko esat izmantojuši. Lietotājiem ir iespēja brīvi paust savu viedokli, ievērojot pieklājības un morāles normas. Lai publicētu savu pieredzi lietotājiem ir jāreģistrējas, izveidojot lietotāja vārdu vai jāizmanto facebook profils, lai identificētu sevi.

Vietnes apmeklētājiem ir iespējas dzēst  savu saturu arī pēc tā publicēšanas un pievienot papildus komentāru. Šī iemesla dēļ ir vērts domāt pirms rakstīt, nevis otrādi. Izmantojot šo portālu, lietotāji piekrīt neizvietot šeit Saturu, kas ir pretrunā ar Latvijas vai starptautisko tiesību normām, t.sk. Saturu, kas ir pretrunā pieklājības normām, neķītrs, godu un cieņu aizskarošs, rasu vai dažādu tautību naidu veicinošs, pārkāpj citu personu tiesības uz privātumu un personīgo dzīvi. Tāpat aizliegts uzdoties par citu fizisku vai juridisku personu, izvietot Saturu, kas pārkāpj autortiesības, komerciālo noslēpumu, preču zīmes vai patenta tiesības, kā arī blakustiesības, kas pieder citai personai.

Portālā Kvalitate.lv aizliegts publicēt nesaskaņotu reklāmu, izmantot portālu konkurējošu produktu, pakalpojumu vai mēstuļu sūtīšanai, celt neslavu vai apkaunot privātu vai juridisku personu.

Mēs nesniedzam lietotāju kontaktinformāciju trešajām pusēm un neizmantojam to reklāmas vai mārketinga nolūkos. Visi strīdi vai domstarpības var tikt risināti, izmantojot iespējas sazināties ar autoru caur Portāla piedāvātajiem komunikācijas kanāliem – nosūtīt privātu ziņu, ierakstīt komentāru vai izveidot savu publikāciju. Vajadzības gadījumā lietotāji var informēt portāla administrāciju par radušos situāciju, izmantojot sadaļā Kontakti pieejamo saziņas formu. Vienīgais izņēmums, kad dati var tikt nodoti trešajām pusēm ir valsts institūciju motivēts un juridiski pamatots lūgums sniegt informāciju par viedokļu paudēju. Darbība internetā nav anonīma. Vajadzības gadījumā jebkuru var atrast, taču atsevišķās reizēs tas prasa ilgākus pūliņus.

Mēs neuzņemamies atbildību par lietotāju viedokļiem un komentāriem un atbalstām viedokļu dažādību. Vajadzības gadījumā mēs paturam tiesības dzēst lietotāju publikācijas vai komentārus ar vai bez brīdinājuma. Interneta sniegtās brīvības ir būtiskas un vajadzīgas, taču šīs brīvības nevar aizskart otra cilvēka brīvības un tiesības.

Mēs paturam tiesības mainīt vai papildināt portāla lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.